INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest White Fox Lab
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mianowskieg 5 / 9 (dalej zwaną „WFL” albo „Spółka”)
operator aplikacji mobilnej Flirter App dostępnej do ściągnięcia w sklepach Google Play oraz AppStore.

 

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później podczas dalszego wypełniania profilu użytkownika w
aplikacji.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez WFL?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• zakładania i zarządzania Twoim kontem,
• umożliwienia wyświetlania Twojego profilu innym użytkownikom ,
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez aplikację);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych i reklamowych,
• prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności aplikacji i poprawy jej działania.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie,a Twoje dane osobowe będziemy
przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody. Ponieważ przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do realizowania zawartej
umowy, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z usunięciem konta w aplikacji.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym
samym świadczyć Ci usługę:
• adres email, nazwa użytkownika, hasło, wiek i płeć.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w
konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z aplikacji Flirter. Poza wymienionymi wyżej przypadkami podanie Twoich danych jest
dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo
dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo
do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez
Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje
dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już
potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub
umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z
przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marke􀆟ngu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego
celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Czy udostępniamy komuś Twoje dane osobowe?
WFL nie udostępnia żadnych danych osobowych swoich użytkowników stronom trzecim.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach statystycznych i archiwizacyjnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia